Vaše výsledky hľadania

Vložte dopyt

Súhlas so spracovaním osobných údajov:
Vyplnením formulára „na vloženie dopytu“ v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon”) dávam spoločnosti SunnyReality, s.r.o. so sídlom Štefana Majera 3, 841 06 Bratislava, IČO: 45 900 345, (ďalej len spoločnosti) súhlas k tomu, aby spracovávala vo svojej databáze moje osobné údaje, ktoré som jej poskytol vo vyplnenom formulári, t.j. meno, telefónne číslo, emailová adresa. Všetky uvedené osobné údaje budú uvedenou spoločnosťou spracovávané automatizovane i manuálne prostredníctvom pracovníkov spoločnosti a to za účelom prípadného oslovenia s konkrétnou ponukou podľa požiadaviek uvedených vo formulári. Súhlasím, aby uvedená spoločnosť spracovávala moje osobné údaje za účelom podľa tohto súhlasu, na dobu neurčitú, respektíve do môjho odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov. Poučenie: Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a máte právo za podmienok stanovených v zákone požiadať spoločnosť o informáciu o spracovaných osobných údajoch a máte ďalšie práva stanovené v zákone. Ste oprávnený kedykoľvek súhlas so spracovávaním osobných údajov odvolať.